PRIVACY STATEMENT

Versie van 01 februari 2021.

Dit privacy-beleid heeft betrekking op de informatie verzameld door de profi-sec.nl website (of andere hieraan gelinkte PROFI-SEC websites) gedurende uw bezoek op onze site.

PROFI-SEC Group BV en haar groepsmaatschappijen (hierna gezamenlijk aangeduid als: PROFI-SEC/wij) bieden diverse beveiligings- en facilitaire diensten aan. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om dit continu te verbeteren.

Onze belofte

 • Wij zijn zorgvuldig met uw gegevens. Je kunt er op rekenen dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet.
 • Wij kijken niet naar de inhoud van jouw communicatie en houden niet bij welke websites je bezoekt.
 • Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden.
 • Wij informeren jou over het gebruik van uw gegevens en bieden jou eenvoudige mogelijkheden om jouw gegevens en de keuze die je ten aanzien van uw privacy hebt gemaakt in te zien en aan te passen.
 • Jij bepaalt wat er met jouw gegevens gebeurt. Wij respecteren de keuze(s) die je ten aanzien van jouw privacy maakt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Alle BV’s die onderdeel uitmaken van PROFI-SEC Group BV voeren een zelfde privacy beleid. Zo weet je altijd waar je aan toe bent als je met PROFI-SEC een overeenkomst sluit.

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens is de B.V. met wie je de overeenkomst voor de door jou afgenomen dienst hebt gesloten.

Welke gegevens verwerken we van je?

Als je contact met ons opneemt

Als je contact met ons opneemt bijvoorbeeld als je telefonisch, via een PROFI-SEC website of social media een vraag stelt, leggen wij de vraag vast. Deze vaststelling is nodig om de vraag te kunnen beantwoorden en daaruit voortvloeiende acties te kunnen uitvoeren. Hetzelfde geldt als je een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt, ook dan worden gegevens van je geregistreerd.

Deze gegevens worden door ons aangeduid als “contactgegevens”.

Gebruik van de dienst

Als je gebruik maakt van onze dienstverlening, verwerken wij (technische) gegevens die nodig zijn om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Hierbij kan je denken aan de volgend gegevens:

 • (technische) identificatiegegevens
 • locatiegegevens die nodig zijn om onze dienstverlening in te regelen.

Bezoek van onze Website, Inloggen op de “MijnPROFI-SEC” omgeving

Als je onze Website bezoekt dan verwerken wij de volgende gegevens:

 • jouw IP-adres, het type en de taal van jouw browser, de tijd van jouw bezoek en het webadres van waaruit je onze website bereikte, de pagina’s die je daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je klikt en de andere acties die je onderneemt. Dit doen wij door middel van Cookies.
 • op sommige Websites, onder andere op onze “Werkenbij”-website, vragen wij aanvullende informatie zoals jouw emailadres en naam. Daarnaast zal soms gevraagd worden naar profiel- of demografische gegevens zoals: postcode, leeftijd en geslacht.
 • Wanneer je toegang wenst tot de “MijnPROFI-SEC” omgeving op onze Website(s) dan moet je je aanmelden met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Wat doen we met je gegevens?

PROFI-SEC verwerkt jouw gegevens in de eerste plaats om onze diensten aan jou te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen, het realiseren van dienstverlening, het versturen van een nota en het afhandelen van storingsmeldingen of klachten, is verwerking van uw gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van uw gegevens kunnen wij onze diensten niet aan jou leveren.

PROFI-SEC bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Als je een abonnement bij PROFI-SEC hebt dan worden jouw persoonsgegevens in ieder geval tenminste de looptijd van jouw abonnement bewaard. Jouw factuur bewaren wij gedurende maximaal zeven jaar. Wij zijn om fiscale redenen wettelijk verplicht de factuur zo lang te bewaren.

 

Je klantaccount

In je account op de Website slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres(sen), telefoonnummer, emailaders, aflever- en betaalgegevens en opgegeven informatie en interesses. Dit omdat:

 • te voorkomen dat je gegevens elke keer moet invoeren
 • door het bewaren van gegevens over eerdere bestellingen, zodat je deze gemakkelijk kan terugvinden
 • door jou gestelde vragen of gemaakte opmerkingen te kunnen beantwoorden
 • bestellingen en andere zaken door jou ingediend te kunnen verwerken
 • onze verplichtingen ten aanzien van elke afspraak die je met ons heeft te kunnen nagaan danwel uit te voeren.
 • problemen met aan jouw verleende diensten te kunnen anticiperen en op te lossen.

Uitvoeren risicoanalyse

Als je een aanvraag indient voor een nieuw abonnement voeren wij een risicoanalyse uit. We leggen daarvoor een bestand aan van contractanten van wie een aansluiting eerder buiten gebruik is gesteld of een eerdere overeenkomst is beëindigd wegens het niet nakomen van (betalings)verplichtingen. Het bestand is bestemd om te worden gebruikt door PROFI-SEC in het kader van de acceptatie van aanvragen.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

PROFI-SEC is op grond van de wet verplicht om jouw gegevens aan derden te verstrekken. Je kunt hierbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of aan bevoegde autoriteiten.

Klantenservice / Afdeling personeelszaken

Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van je gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. Handig als je ons nog een keer belt. Gegevens over het telefoongesprek met jou worden geregistreerd. Je helpt ons zo bij analyses en verbetering van onze diensten. Soms maken we gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op je vragen. Die kan daarvoor jouw gegevens gebruiken.

Nieuwsbrieven

Je kunt je aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en nieuws. We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen we samen op basis van je gegevens. Wil je geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen, meldt je dan hier af.

Verbeteren van onze Website en Service

We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Daarom kunnen we je gegevens gebruiken om je te vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant-, medewerker- of marktonderzoek. Soms voeren anderen dat onderzoek voor ons uit. Wij geven die ander dan jouw mailadres. Die ander moet zich natuurlijk ook aan onze privacyregels houden. Zo moet jouw mailadres na afloop van het onderzoek worden verwijderd.

Fraude

Wij gebruiken klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet, geven wij klantgegevens aan de overheid.

Achteraf betalen

Als je in de webshop artikelen koopt die je niet meteen wilt betalen, kunnen wij je kredietwaardigheid toetsen. Wij kunnen daarbij gebruikmaken van externe bureaus. Voor dat kredietonderzoek kunnen we je gegevens aan anderen geven, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken. Daarnaast kunnen we je bellen om je te herinneren aan een factuur die is verlopen. Soms voeren anderen dat telefoongesprek voor ons. Ook kunnen we je gegevens doorgeven aan een incassobureau en/of deurwaarden die namens ons niet-betaalde facturen incasseert.

Incasso, verkoop van vorderingen

In het kader van de incasso van onze facturen maken wij gebruik van derden zoals incassobureaus of gerechtsdeurwaarders. In geval van het niet nakomen van betalingsverplichtingen kunnen wij onze vorderingen overdragen aan zulke derden. In dat geval worden ook uw gegevens, voor zover deze noodzakelijk zijn om de vordering te kunnen innen, aan deze derden verstrekt.

Zakelijke klanten en partners

Ook van onze zakelijke klanten en partners slaan wij gegevens van de contactpersoon op. Zijn het gegevens van personen, dan behandelen wij deze gegevens net zoals die van onze andere klanten.

Wat doen we met je gegevens na afloop van de bewaartermijn?

Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat jouw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijke identificerende kenmerken. Wat overblijft zijn statistische gegevens die niet meer aan uw persoon kunnen worden gekoppeld. Deze statische gegevens zijn voor ons van belang omdat wij op basis daarvan inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze diensten.

Andere sites bezoeken

Dit beleid heeft betrekking op PROFI-SEC.nl. Andere PROFI-SEC website hebben wellicht een ander privacy-beleid. In dit geval is het privacy-beleid van de website die je bezoekt op de betreffende website weergegeven, voor je te raadplegen.

Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het privacy-beleid of privacy-handelingen van andere websites, zelfs niet indien:

 • je deze externe website hebt bereikt door middel van het volgen van links op onze website; of
 • je onze website hebt bereikt doormiddel van het volgen van een link van een externe website.

Wij raden je aan om het privacy-beleid van elke site die je bezoekt te raadplegen en contact op te nemen met de eigenaar van de betreffende website met vragen of opmerkingen hieromtrent.

In onze bedrijfspanden?

Ter bescherming van onze werknemers en eigendommen hebben wij onze bedrijfspanden beveiligd met videocamera’s. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van een van onze bedrijfspanden wordt je op de aanwezigheid van videocameratoezicht geattendeerd.

Jouw rechten (Inzage, Correctie, Verzet)?

Inzage in jouw gegevens

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van jou zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

Een verzoek tot inzage kan je indienen door een brief te mailen naar hier, voorzien van:

 • jouw naam
 • werknemersnummer (indien van toepassing)
 • adres
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Inzage is na akkoord van PROFI-SEC mogelijk ten kantore van PROFI-SEC Group BV.

Correctie van jouw gegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze niet juist zijn. Je kunt hiervoor een brief mailen naar hier. Je ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord.

Recht van verzet, bezwaar voor verwerking van jouw gegevens

Tegen verwerking van jouw persoonsgegevens door PROFI-SEC kan je bezwaar maken indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Je kunt hiervoor een brief mailen naar hier. Je ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord.

Recht van verzet, bezwaar tegen benadering

Je kunt bezwaar maken tegen benadering door PROFI-SEC voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kan je bijvoorbeeld bezwaar maken tegen benadering voor verkoopactiviteiten.

Je kunt afzonderlijk bezwaar maken tegen de volgende vormen van benadering:

 • schriftelijke benadering
 • benadering via sms/email
 • telemarketing

Je kunt hiervoor een brief mailen naar hier. Je ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord.

Recht op vergetelheid

Je hebt in sommige gevallen recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens. Je hebt eerder (uitdrukkelijk) toestemming gegeven aan PROFI-SEC voor het gebruik van jouw gegevens, maar je trekt die toestemming nu in. PROFI-SEC zal deze gegevens dan verwijderen.

Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die PROFI-SEC van je heeft. Zo kan je die gegevens gemakkelijk doorgeven aan een andere leverancier van eenzelfde soort dienst. Je kunt ook aan PROFI-SEC vragen om de gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

Een verzoek tot inzage kan je indienen door een brief te mailen naar hier, voorzien van:

 • jouw naam
 • werknemersnummer (indien van toepassing)
 • adres
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
 • gespecificeerd de door te geven data.

Beveiligen van gegevens?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

Wijziging in deze privacyverklaring?

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op: 01 mei 2018.

Heb je andere vragen?

Heb je vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid dan kan je ons mailen via hier.

Cookie?

Om ervoor te zorgen dat de Website goed werkt maakt PROFI-SEC gebruik van cookies.

Meer informatie over cookies vindt je hier.

o