DISCLAIMER

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen ver PROFI-SEC Group BV, haar dochtermaatschappijen en gerelateerde bedrijven en de diensten die zij leveren.

Algemeen

Toegang tot en gebruik van de websites (hierna: De “Website”) van PROFI-SEC Group BV of haar groepsmaatschappijen (hierna gezamenlijk aangeduid als: PROFI-SEC) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding instemming met deze voorwaarden. Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden te beschikking gesteld. Ondanks het feit dat uiterste zorg is besteed aan de juistheid van de informatie, kan PROFI-SEC geen garantie geven over de volledigheid en juistheid van de informatie op de website, of op de websites van derden naar wie gerefereerd wordt door middel van een link. De informatie op deze website kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd.

Niets op deze website mag worden beschouwd als een aanbieding, aanbeveling of uitnodiging om aandelen in PROFI-SEC te kopen of verkopen.

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat, voor zover toegestaan door de wet, PROFI-SEC niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan (a) het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materieel en/of diensten van websites verbonden aan deze website, en (b) de prestaties of het niet presteren van de website zelf.

De levering van diensten en goederen door PROFI-SEC is onderhevig aan de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening van PROFI-SEC, die van de website te downloaden is.

Intellectueel eigendomsrechten

Deze website is eigendom van PROFI-SEC Group BV. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen het handelsmerk, patenten, de tekst, de vormgeving en de beelden en geluiden, behoren toe aan PROFI-SEC.

De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PROFI-SEC worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij de wet gesteld. U mag het materiaal beschikbaar op deze pagina’s slechts opslaan op uw eigen computer of afdrukken indien dit uitsluitend bedoeld is voor uw eigen, niet commerciële gebruik.

Het fotograferen en publiceren van medewerkers, gebouwen of ander eigendom van PROFI-SEC is uitsluitend toegestaan na schriftelijke overeenkomst van PROFI-SEC.

Koppeling naar websites van derden

PROFI-SEC draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor jouw gemakt. PROFI-SEC aanvaart dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Zonder voorafgaande toestemming van PROFI-SEC is framing en het maken van een hyperlink naar de Website niet toegestaan.

Privacy

Alle door jou aan PROFI-SEC verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door PROFI-SEC aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

In ons privacy-beleid vind je meer informatie over hoe PROFI-SEC met jouw gegevens omgaat.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en/of vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

Wijziging in deze voorwaarden?

Wij kunnen deze voorwaarden en onze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om onze voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) voorwaarden zijn in werking getreden op: 01 februari 2021.